مرور برچسب

پزشک داوطلب

پزشک دهکده

همه «راضیه خاکیپور» را به نام پزشک دهکده می‌شناسند. پاییز امسال 30 ساله شده و عاشق خدمت در مناطق دورافتاده و محروم است. با وجود…