مرور برچسب

کرملین

پادشاه پوتین

«پوتین: استقلال دو جمهوری را به رسمیت بشناسیم؟ ناریشکین: بله موافق انضمام آن‌ها به روسیه هستم! پوتین: موافق پیشنهاد به رسمیت…