مرور برچسب

کرونای دلتا

زندگی با «کووید»!

کشورهای مختلف در برابر هجوم پاندمی کووید-19 راهکارهای متفاوتی ارایه داده‌اند. بیش از 18ماه از این همه‌گیری گذشته و آینده نامعلوم…