مرور برچسب

کوچ

بَنگ کوچ

«بنگ‌کردن» در زبان بختیاری به معنای «به آوای بلند صدازدن و فراخوان‌کردن» و معادل «بانگ» در زبان فارسی است.