آخرین مطالب داوطلبان

داوطلبان

عمو رمضان و مهلکه آتش

خیابان زندی شیراز مثل همیشه شلوغ بود. مراجعان بیمارستان پیوند در اطراف این بیمارستان در انتظار رسیدن نوبت بودند و مراجعان داروخانه…