آخرین مطالب بشنویم

بشنویم

در یک جهان موازی

طـنـزنویس: آرزو درزی امروز که از خواب بیدار شدم خیلی سرحال بودم. دیشب خوب و عمیق خوابیده بودم و خیلی انرژی داشتم که روز جدید را…