شوهر ضد گلوله!

چهار بار او را مورد سوءقصد قرار دادند. دو بار با شلیک گلوله تا پای مرگ رفت. یک‌بار قفسه سینه و یک‌بار هم سرش هدف گلوله قرار گرفت.…