پشیمان نیستم!

13سال در زندان مانده بود، ولی همچنان فکر انتقام داشت. با هزار سختی، از کابوس اعدام و مرگ رهایی یافت. درحالی‌که جان کسی را گرفته…