بیم موج هشتم

چند ماه بود که آرامش تا حدودی به دنیا بازگشته بود. مردم از ترس کرونا از هم فاصله نمی‌گرفتند و جهان از موج‌های بلند شیوع کرونا دور…